Executives for the 2024-25 Term

President TAKEUCHI Shinichi
Vice-President TAKAHASHI Motoki, TSUDA Miwa

Board Members

General Affairs SAGAWA Toru, MAKINO Kumiko
Accounting SATO Chizuko, OGAWA Sayaka
External Affairs KODAMA Yuka, SHIINO Wakana
International Exchange MARUYAMA Junko, UMEYA Kiyoshi
Network SATO Akira
Editing NAKAMURA Michio, HIRANO (NOMOTO) Misa, NAKAO Seiji

Auditors

TODA Makiko, SATO Hiroki

Association Office

The Japan Association for African Studies
c/o Dogura & Co.,
1-8, Nishihanaikecho, Koyama, Kita-ku, Kyoto, 603-8148, JAPAN.
Tel. +81-75-451-4844
Fax. +81-75-441-0436
E-mail: info (atmark)african-studies.com